Oversikt over politiske utvalg og reglementer

Kommunestyret 

Kommunestyret er øverste myndighet i Øksnes kommune og består av 21 folkevalgte politikere. 

Her kan du se kommunestyrets medlemmer, møteplan og dokumenter.

Alle kommunestyremøter live streames, lenke finner du på forsiden under "Aktuelt". Ønsker du å se opptak av tidligere kommunestyremøter kan du kontakte servicetorget. 

Formannskapet 

Formannskapet består av 7 medlemmer som er valgt blant kommunestyrets medlemmer. 

Her kan du se formannskapets medlemmer, møteplan og dokumenter.

Alle formannskapsmøter live streames, lenke finner du på forsiden under "Aktuelt". Ønsker du å se opptak av tidligere kommunestyremøter kan du kontakte servicetorget. 

Driftsutvalget

Her finner du oversikt over driftsutvalget med medlemmer, møteplan og dokumenter. 

Andre styrer, råd og utvalg

Her finner du en oversikt over styrer, råd og utvalg i perioden 2023-2027.

Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordningen. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Kontrollutvalgets medlemmer.

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS`styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registret er gratis og åpent for allmenheten. 

Delegeringsreglement (PDF, 959 kB) 

Delegeringsreglementet inneholder regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til kommunedirektør.

Økonomireglement 

Kommunens økonomiske ansvarsområde er for stor del regulert av kommuneloven av 25.9.1992 nr. 107 og tilhørende forskrifter. Dette reglementet har til hensikt å tydeliggjøre ytterligere rammeverk for kommunen og avklare ansvarsforholdene politisk og administrativt.