Øksnes havnevesen KF

Øksnes havnevesen KF er opprettet for å ivareta den kommunale havnevirksomheten i Øksnes kommune. 

Øksnes havnevesen KF skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver etter havne- og farvannslovens regelverk og annen lovgiving som gjelder havnesektoren. Havneanlegg og arealer skal disponeres med sikte på en best mulig ressursutnyttelse. 

Havnevesenet skal sammen med andre interesser bidra til et konkurransedyktig og kostnadseffektivt havnetilbud, og arbeidet for en tilrettelegging av infrastruktur som sikrer en best mulig forbindelse mellom sjø- og landtransport i kommunen. 

Her finner du mer informasjon, priser og gebyrer- Øksnes havnevesen KF. (PDF, 936 kB)