Styringsdokument med økonomiplan

Styringsdokumentet vår handlings- og økonomiplan for de neste fire år, som også inneholder budsjettet for det kommende året.

Om styringsdokumentet 

Kommunens styringsdokument rulleres hvert år - med behandling og vedtak i kommunestyret i desember.

Det inneholder budsjettet for det kommende år, økonomiplanen med investerings- og driftsrammer for de kommende fire år, handlingsdel for oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel - og dessuten de sentrale prioriteringer og mål for sektorovergripende satsningsområder og innenfor sektorenes virksomhet.

Betalingssatser for de ulike kommunale tjenester behandles og vedtas samtidig med kommunens styringsdokument.

Styringsdokument 2024

Styringsdokument 2023 

Styringsdokument 2022