Styringsdokument med økonomiplan

Styringsdokumentet vår handlings- og økonomiplan for de neste fire år, som også inneholder budsjettet for det kommende året.

Om styringsdokumentet 

Kommunens styringsdokument rulleres hvert år - med behandling og vedtak i kommunestyret i desember.

Det inneholder budsjettet for det kommende år, økonomiplanen med investerings- og driftsrammer for de kommende fire år, handlingsdel for oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel - og dessuten de sentrale prioriteringer og mål for sektorovergripende satsningsområder og innenfor sektorenes virksomhet.

Betalingssatser for de ulike kommunale tjenester behandles og vedtas samtidig med kommunens styringsdokument.

Styringsdokument 2023 

Styringsdokument 2022