For folkevalgte

På denne siden finner du som folkevalgt politiker informasjon om systemer og retningslinjer som gjelder for deg. 

Logg inn på Acos Møteportal

I møteportalen finner du alt som omhandler politiske møter. Her legges innkalling, sakslister, alle saksframlegg, protokoller og møteplan ut. I tillegg kan du finne relevant informasjon som for eksempel håndbok for politikere, brukerveiledninger og lignende.

Logg inn på Acos Møteportal 

Møteplikt

De som er valgt som medlem i folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Lovlig forfallsgrunn er;

  • Sykdom (deg selv eller nærmeste familie)
  • Viktig arbeid 
  • Særlig lang reisetid/-lengde
  • Andre tyngende grunner

Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i organet på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende melde dette til servicetorget raskest mulig slik at varamedlem kan innkalles. Forfallsgrunn må opplyses når man melder fra. Ferie eller lignende som vil innebære forfall skal meldes fra om i god tid. 

Om man av andre gyldige grunner må forlate møtet under forhandlingene skal medlemmet straks søke om permisjon. 

I henhold til kommuneloven har arbeidstakere krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer. 

Rettigheter og plikter for folkevalgte 

Reglement for politiske forhandlinger (PDF, 16 MB)

Annet

Hatefulle ytringer, hets og trusler rammer mange politikere og kandidater til politiske verv, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet en veileder med faglige bidrag fra Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), for å gi praktisk veiledning til folkevalgte politikere, kandidater og andre som deltar i det politiske liv. Veilederen gir praktiske råd om både forebygging og håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler, samt oppsummerer kunnskap om omfang og konsekvenser.

Veileder om forebygging og håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler mot politikere og kandidater