Priser og gebyrer

Mange av kommunes tjenester er gebyrlagte. Dette gjelder alt fra gebyrer for selvkostområder til gebyrer for leie av lokaler og kjøp av tjenester. 

Generelt om gebyr

Gebyrer vedtatt av kommunestyret legges ut sammen med budsjettet som en lokal forskrift med 3 ukers høringsfrist. Dette betyr at vedtatte gebyrer ikke er å regne som enkelt vedtak som kan påklages.

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven, Plan- og bygningsloven, Eierseksjonloven, Konsesjonsloven, Forurensingsloven og Jordloven kan leses særskilt i eget gebyrdokument. Det finner du under gebyrpremisser.

 

Forslag til gebyrer for renovasjon og slam vedtas av Reno-Vest. Kommunestyret vedtar de endelige satsene. 

 

Her finner du oversikt over gjeldene priser og gebyrer i Øksnes kommune