Priser og gebyrer

Mange av kommunes tjenester er gebyrlagte. Dette gjelder alt fra gebyrer for selvkostområder til gebyrer for leie av lokaler og kjøp av tjenester. 

Generelt om gebyr

Gebyrer vedtatt av kommunestyret legges ut sammen med budsjettet som en lokal forskrift med 3 ukers høringsfrist. Dette betyr at vedtatte gebyrer ikke er å regne som enkelt vedtak som kan påklages.

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven, Plan- og bygningsloven, Eierseksjonloven, Konsesjonsloven, Forurensingsloven og Jordloven kan leses særskilt i eget gebyrdokument. Det finner du under gebyrpremisser.

Forslag til gebyrer for renovasjon og slam vedtas av Reno-Vest. Kommunestyret vedtar de endelige satsene. 

Her finner du oversikt over gjeldene priser og gebyrer i Øksnes kommune
 

Øksnes havnevesen KF

Øksnes havnevesen KF skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver etter havne- og farvannslovens regelverk og annen lovgiving som gjelder havnesektoren. Havneanlegg og arealer skal disponeres med sikte på en best mulig ressursutnyttelse. 

Havnevesenet skal sammen med andre interesser bidra til et konkurransedyktig og kostnadseffektivt havnetilbud, og arbeidet for en tilrettelegging av infrastruktur som sikrer en best mulig forbindelse mellom sjø- og landtransport i kommunen. 

Her finner du mer informasjon, priser og gebyrer- Øksnes havnevesen KF (PDF, 936 kB)