Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Kontrollutvalget oppgaver

  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte 
  • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre. Utvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget tar også imot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre. Alle henvendelser blir vurdert, men det er utvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som utvalget bør se nærmere på. Resultatet av sitt arbeid rapporteres til kommunestyret. Kontrollutvalget er ikke en klageinstans og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak. 

Medlemmer 2023-2027

Faste medlemmer

Medlemmer kontrollutvalget 2023-2027
Navn og parti E-post
Sigve Hansen, leder sigve.hansen@vkbb.no
Johnny Åsen, nestleder johnny.asen@vkbb.no
Marianne Reinholdtsen mariannerein@gmail.com
Vårinn Lassesen (H) varinn@myremaritim.no
Britt-Mariann Olsen britt@toftenessjohus.no

Varamedlemmer

Varamedlemmer kontrollutvalget 2023-2027
Navn og parti E-post
Geir Rognan geir.rognan@icloud.com
Audun Jensen audunjen@gmail.com
Irina Frydenlund irina@oksnesvekst.no
Olav Lind olav-lind2@hotmail.com
Per-Ole Larsen per.ole.larsen@vkbb.no

Sekretariat 

Kontrollutvalgets sekretariat skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Sekretær for kontrollutvalget ivaretas av K-Sekretariatet ved Knut Roar Johansen.

E-post: knut@k-sek.no

Sakspapirer og protokoller 

Kontrollutvalgsboken - Kontrollutvalgets rolle og oppgaver (PDF, 2 MB)