Varsel om vedtak av plan - Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Langryggen gnr/ bnr 62/41 planID 202001

Jf. plan - og bygningsloven § 12-12 ble detaljreguleringsplan for Langryggen vedtatt av kommunestyret i sak 004/21. Hensikten med planen er tilrettelegging for boligutvikling på Langryggen, med hovedsakelig eneboliger, tomannsboliger og/eller konsentrert småhusbebyggelse i kjeder eller rekker. Planforslaget kan anslagsvis åpne opp for 34 nye boenheter i området.

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Plankart

ROS-analyse

 

I henhold til Forvaltningslovens § 28 er det mulig å klage på vedtaket. Dersom det ønskes å klage på vedtaket, er fristen for å fremsette klage satt til 05.03.2021.

Klage med begrunnelse sendes til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no.