Kommuneplanen

Kommuneplanen er en langtidsplan som angir langsiktige mål, strategier og prioriterte innsatsområder for utviklingen av Øksnessamfunnet - og som på kart med tilhørende bestemmelser fastlegger hvordan kommunens arealer og naturressurser skal brukes eller vernes. 

Kommuneplanen består av en: 

Hvorfor har vi en kommuneplan?

Øksnes kommune ønsker gjennom kommuneplanen å bidra til en offensiv samfunnsutvikling og - ut over statlige krav og forventninger til kommunal planlegging - utnytte det handlingsrom og de muligheter som foreligger for iverksetting av lokale prioriteringer og tiltak.

Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere, med beskrivelse av konsekvenser for for miljø og samfunn. Planprosessen skal sikre åpenhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer og angi mål og strategier for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Visjon: Øksnes for flere 

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel bestemmer hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til.

Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir bestemmelser og retningslinjer for konkrete utbyggingstiltak og detaljplaner.

Du kan søke opp eiendommen din, og finne informasjon om kommuneplanens arealdel i webkartet vårt.