Integrering

Integreringstjenesten i Øksnes er en del av Oppvekst, og er organisert sammen med voksenopplæringen. 

Integreringstjenestens ansvar 

Integreringstjenesten har ansvar for 

  • bosetting av flyktninger i tråd med kommunestyrets vedtak 
  • informasjon, råd og veiledning til flyktninger i etablererfasen 
  • legge til rette for integrering gjennom grunnleggende kvalifisering til arbeid eller utdanning 
  • drift av introduksjonsprogram og oppfølging av deltakerne 
  • losing av nybosatte flyktninger til andre aktuelle tjenester i kommunen
  • koordinering av arbeidet med tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker

Bosetting av flyktninger

Kommunen får hvert år anmodninger fra Integrerings- og manfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger. Kommunestyret fatter dermed vedtak om bosetting av flyktninger med utgangspunkt i IMDis anmodning.

Det er IMDi som har ansvar for å tildele bostedskommune til flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Kommunen får deretter beskjed om hvilke personer som skal bosettes i kommunen det aktuelle året.

Flyktningtjenesten får ansvaret for å sørge for at personene får et sted å bo, økonomisk støtte, deltar i introduksjonsprogram, veiledning og praktisk hjelp som bidrar til at de raskt finner seg til rette i kommunen.

Besøk imdi.no for mer informasjon om bosetting.

Slik bosettes de forskjellige gruppene

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv. Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet. Det samme gjelder familiemedlemmer som senere kommer til landet.

Gjennom introduksjonsprogrammet skal deltakerne lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet. En skal også få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv, og utdanning dersom en trenger det. Det er et mål om at deltakeren skal komme i jobb eller utdanning når hen er ferdig.

Flyktningtjenesten samarbeider tett med voksenopplæringen om aktivitetene som inngår i introduksjonsprogrammet. Deltakerne har norskundervisning fire dager i uka, og praksis en dag i uka. Voksenopplæringa og programveileder jobber tett sammen med hver deltaker slik at deres opplæring blir individuelt tilrettelagt, og tilpasset deres kvalifiseringsmål i den individuelle planen.

En viktig del av introduksjonsprogrammet i Øksnes er arbeidspraksis. Vi har derfor et tett samarbeid med det lokale næringsliv som har tatt varmt imot våre deltakere. Gjennom arbeidspraksis får deltakerne brukt sin eksisterende kompetanse og erfaring. De får samtidig viktig arbeidserfaring fra det norske arbeidsliv.

Hvis du er søker eller har fått plass på introduksjonsprogrammet finner du informasjon på IMDi sine nettsider.

Kontakt oss

Hogne Pettersen - Enhetsleder integrering og voksenopplæring 

Telefon: 90 57 79 57

E-post

Kontakt andre ansatte

Besøksadresse: Nedre skolevei 11, 8430 Myre

Artikkelliste