Psykisk helse og rus tjenester

Psykisk helsearbeid og rustjeneste gir hjelp og oppfølging til personer med psykiske lidelser og/ eller rusproblemer bosatt i Øksnes kommune.

Tjenesten er et lavterskeltilbud og kan kontaktes på telefon, ved frammøte eller ved å søke tjenestekontoret. Søknaden behandles fortløpende og saksbehandles av tjenestekontoret. Søkere kontaktes for vurderingssamtale. Tjenestene er gratis.

Der det foreligger bekymringsmelding drives det også oppsøkende virksomhet. Deler av tjenesten er lovpålagt.

Vår tjeneste er tverrfaglig sammensatt der ansatte har helse- og sosialfaglig høyskole samt ulike videreutdanninger innen psykisk helse- og rusfeltet.

Målgruppen er først og fremst personer over 18 år med psykiske helse og rus utfordringer. Tjenesten gir videreformidling til behandlings og rehabiliteringsopphold utenfor kommunen. Tjenesten jobber både med forebygging, oppfølging og ettervern. Og et mål med denne tjenesten er å tilby hjelp til å mestre livet på en bedre måte.

Tjenesten kan bestå av:

  • Støttesamtaler (på kontor eller i hjemmet)
  • Råd og veiledning til enkeltpersoner eller grupper/skoleelever
  • Hjelp til samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser
  • Kurs i depresjonsmestring - KID
  • Mestringskurs for ungdom - DU
  • Kurs i mestring av belastning - KIB
  • Kurs i bekymringsmestring - KBM
  • Deltakelse i nødvendige samarbeidsmøter og ansvarsgrupper
  • Familie og nettverksarbeid

 

Søknadskjema finner du her.

 

Fungerende fagansvarlig for tjenesten er:

Kjerstin Britten

Mobil: 91573424

Mail: Kjerstin.britten@oksnes.kommune.no

 

Ansatte er også med i kommunens psykososiale kriseteam.

 Psykososialt kriseteam kan du lese om her
 

Det finnes også en rekke hjelpetelefoner du kan nyttiggjøre deg av, sjekk ut linken til rådet for psykisk helse:

Hjelpetelefoner og nettsteder

Kartpunkt