Psykisk helse og rus tjenester

Psykisk helsearbeid og rustjeneste gir hjelp og oppfølging til personer med psykiske lidelser og/ eller rusproblemer bosatt i Øksnes kommune.

Tjenesten er et lavterskeltilbud og kan kontaktes på telefon, ved frammøte eller ved å søke tjenestekontoret. Søknaden behandles fortløpende og saksbehandles av tjenestekontoret. Søkere kontaktes for vurderingssamtale. Tjenestene er gratis.

Der det foreligger bekymringsmelding drives det også oppsøkende virksomhet. Deler av tjenesten er lovpålagt.

Vår tjeneste er tverrfaglig sammensatt der ansatte har helse- og sosialfaglig høyskole samt ulike videreutdanninger innen psykisk helse- og rusfeltet.

Målgruppen er først og fremst personer over 18 år med psykiske helse og rus utfordringer. Tjenesten gir videreformidling til behandlings og rehabiliteringsopphold utenfor kommunen. Tjenesten jobber både med forebygging, oppfølging og ettervern. Og et mål med denne tjenesten er å tilby hjelp til å mestre livet på en bedre måte.

Tjenesten kan bestå av:

  • støttesamtaler (på kontor eller i hjemmet)
  • råd og veiledning til enkeltpersoner eller grupper/skoleelever
  • hjelp til samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser
  • trim-/turgruppe
  • kurs i ART (sinnemestring)
  • kurs i depresjonsmestring KID/ Mestringskurs for ungdom (DU)
  • deltakelse i nødvendige samarbeidsmøter og ansvarsgrupper
  • hjelp til administrering av medikamenter
  • famile og nettverksarbeid

Ansatte er også med i kommunens psykososiale kriseteam.

Søknadskjema finner du her.    Psykososialt kriseteam kan du lese om her

Markering av verdensdagen for psykisk helse 2019.

KontaktInfo

Marte S. Stranda
Fagansvarlig psykisk helse og rus
E-post
Telefon 76 18 51 25
Mobil 905 08 677

Kartpunkt