Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand. 

Hva tilbyr vi?

Omsorgsbolig er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål med fast tilknyttet personell hele eller deler av døgnet.

Det er flere typer av botilbud til ulike grupper. 

  • Omsorgsbolig med base
  • Selvstendig omsorgsbolig tilknyttet omsorgsenter 
  • Bofellesskap for personer med demens 
  • Bofellesskap til personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming
  • Bofellesskap til personer med alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus

Den som bor i omsorgsbolig betraktes som hjemmeboende og betaler husleie og andre utgifter selv. 

Leie av omsorgsbolig skal som hovedregel være tidsubestemt.

Hvem kan få omsorgsbolig? 

Personer med omfattende behov for oppfølgning, pleie og omsorg og som tilhører disse gruppene:

  • eldre personer
  • personer med psykisk og fysisk funksjonshemming
  • personer med alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus

Omsorgsbolig tildeles etter individuell vurdering til personer som har behov for trygghet og mye bistand og omsorg i løpet av døgnet. Langvarige omsorgstilbud som tidligere ble gitt i sykehjem eller andre institusjoner, gis nå i omsorgsboliger

Slik søker du

Du søker omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema til pleie og omsorgtjeneste finner du her, og sendes til:

Øksnes kommune
Tjenestekontoret
Storgata 27
8430 Myre

Hva koster det? 

Du betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Personer som bor i omsorgbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte.

Tildeling og koordinering 

E-post: tjenestekontoret@oksnes.kommune.no
Telefontid: Mandag til fredag 10:00-14:00

Kontakt oss