Vedtak av "Detaljregulering Sentrum 5.2"

Øksnes kommunestyret vedtok i møte 14.03.2024, med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12; "Detaljregulering Sentrum 5.2" - PlanID 2021007, sak 23/579:

Med vilkår om at trafikksikringstiltak for Halvar Rasmussensvei følges opp i henholdt til planforslaget, og spesielt fagnotatet om trafikksikkerhet samt tidligere vedtak av oversendelsesforslag i sak 028/23.

Planens hensikt er å legge til rette for bedring av veiløsningr til Sandvikdalen og Vorneset som følgende: 

  • Det skal etableres en to-felts vei gjennom Halvar Rasmussens vei, og dette forutsettes løst innenfor eksisterende veikropp.
  • Gjennom Torstein Reinholdtsen vei skal det etableres fortau, samt gang-/sykkelvei.
  • Det skal etableres fortau mellom Storgata og krysset Halvar Rasmussens vei x Kristian Rasmussens vei.

og

  • Det skal tilrettelegges for parkering for reisende med hurtigbåten og etablering av havnepark, samt gjøres en vurdering av muligheten for pub.
  • Plankart skal oppdateres iht. faktisk situasjon og bruk av planområdet. Dette gjelder spesielt området for naust og småbåtområde/småbåtanlegg.


Hele saksmappen kan lese her.

Har du noen spørsmål eller vil sende inn klage?

Vedtaket kan påklages til:
Øksnes Kommune
Storgata 27
8430 Myre

Eller send oss en e-post

Klage bør merkes med referanse «Sak 23/579».

Frist for å klage er senest 25. april 2024