Varsel om oppstart av «Reguleringsendring Elvelund»

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det at Driftsutvalg i møte 20.03.2024 har fattet følgende vedtak i sak 036/24:

Planområdet er markert med rødt. - Klikk for stort bildePlanområdet er markert med rødt. Kommunekart

Driftsutvalget vedtar oppstart av «Reguleringsendring Elvelund - Plan-ID: 2024001»

jf. plan- og bygningsloven §12-14.

 ·         Det er vurdert at forslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning jf. §§ 6-8, samt vedlegg I og II i forskrift om konsekvensutredning.

 ·         For å ivareta trafikksikkerhet anbefales det at det settes en rekkefølgebestemmelse om at det etableres fortau og gangfelt tilknytta planområdet.

Hensikt med planarbeidet:

Planens hensikt er gjennom reguleringsendring å legge rette foretablering av et nabotun med inntil 60 boenheter, samt rom for servicetjenester.

Forslagsstiller er Safe Living AS og planfaglig ansvar ligger hos Arkoconsult AS

Hele saksmappen kan du lese her.

Innspill til planarbeidet:

Innspill eller relevante opplysninger til planarbeidet sendes til:

Øksnes kommune
Storgata 27
8430 Myre.

Eller send oss en e-post
Innspill merkes med referanse «Sak 24/8»

Frist for innspill: 02. mai 2024