Varsel om endring av plangrense – Detaljregulering - Myre sentrum - Handelsbygg AS - planid 2017002

25.01.24 varslet Øksnes kommune om oppstart av arbeid med detaljregulering for Myre sentrum, i sak 23/1389. I oppstartvarselet var det vist en avgrensing av planområdet for arbeidet med reguleringsplanen.

I etterkant har det blitt behov for å endre utformingen av planavgrensningen for å få regulert inn et fortau langs Storgatas søndre kant, for å sikre tilgang til reguleringsområdet for myke trafikanter.

Figur 1 Endring av plangrense - planid 2017002 - Klikk for stort bildeFigur 1 Endring av plangrense - planid 2017002 Øksnes kommune

Begrenset varsling

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det med dette utvidelse av planområdet for Detaljregulering - Myre sentrum - Handelsbygg AS - planid 2017002.

I varslingskartet under er de aktuelle områdene for utvidelse markert med rødt. Den opprinnelige planavgrensningen er markert med sort. Plangrense kan ses på kommunekart.com, under kartlag for Reguleringsplan forslag.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av sentrums og næringsbebyggelse. Dokumenter i saken finnere du her

Innspill

Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan sendes til:      

Øksnes Kommune
Storgata 27
8430 Myre

Eller send oss en e-post                          

Kommentarer/merknader bør merkes med referanse «Sak 23/1389».

Frist for innspill er senest 04. april 2024