Offentlig ettersyn av reguleringsendring for del av Alsvåg sentrum

15.02.2023 vedtok Hovedutvalg for teknisk sektor offentlig ettersyn av reguleringsendring for del av Alsvåg sentrum, i utvalgssak 016/23. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven §§ 12-1, 12-11 og 12-14.

Saken gjelder reguleringsendring for del av Alsvåg sentrum, etter ordinær prosess. Reguleringsendringen består av utvidelse i størrelse på nåværende arealformål i planområdet. Dette vil innebære flytting av den gamle verneverdige butikken som i dag står plassert ved lakseslakteriet. Den vil flyttes opp til resten av kulturmiljøet, slik at arealet butikken båndlegger kan benyttes til parkering og kjøreveg til lakseslakteriet.

Les sakspapirene her

Eventuelle merknader kan innen 06. april 2023 sendes på e-post til: post@oksnes.kommune.no eller til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre.

Merk med referansenummer 23/947.