Offentlig ettersyn av "Detaljregulering for Skåltofta" PlanID 2022002

Formål:

Formålet med planforslaget er noe sammensatt, der det fra kommunes side har vært viktig å få kartlagt LNFR-områder, kulturminneverdier og områder med fare for rashendelser. Næringsvirksomhetene ønsker å sikre bærekraftig drift og utvikling. Hovedsakelig gjennom etablering av utleieenheter og en bobilcamping. Det er også et mål om bedre tilrettelegging av parkering og sanitære forhold for brukere av de nærliggende friluftsområder.

Reguleringsplan Skåltofta. Bilde: Unicotec

 

Driftsutvalg har i møte 24.04.2024 fattet følgende vedtak i sak 047/24:

Driftsutvalg vedtar at “Detaljreguleringsplan for Skåltofta” legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker jf. plan– og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 med følgende vilkår:

·   Det skal utarbeides et rutinemessig tilsyn og vedlikehold av stiene tilknyttet planområdet, for å begrense skade på vegetasjon og faren for erosjon. Miljødirektoratets veileder «Stiskulen» bør følges.

·   Den funksjonelle strandsonen i området skal størst mulig grad ivaretas og skjermes fra skjemmende inngrep.

·   Trafikksikkerheten må styrkes og det skal søkes om at fartsgrensen gjennom området med bebyggelse bør reduseres. I forbindelse med veitiltak skal broen over Nyksundelva fornyes.

 

Sakens dokumenter finner du her

 

Merknader til vedtak:

Har du innspill eller merknader til saken kan disse sendes til

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre

eller på e-post, post@oksnes.kommune.no

Alle henvendelser merkes med: Sak 23/468

 

Frist for innspill og merknader: 21. juni 2024