Høring - Søknad om utslippstillatelse - Vesterålen Marine Olje AS - Myre - Øksnes

Vesterålen Marine Olje AS søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av fiskeolje og -ensilasje på sin fabrikk på Kattnesbukta industriområde i Øksnes kommune. Statsforvalteren sender saken på høring med frist til å gi uttalelse 1. juli 2024.

Vesterålen Marine Olje AS har søkt Statsforvalteren om utslippstillatelse etter forurensningsloven for etablering av ny bedrift. De skal produsere fiskeolje og ensilasje fra marint råstoff ved Kattnesbukta industriområde i Øksnes. Det søkes om tillatelse til mottak av rundt 16 000 tonn råstoff (torskelever/slo/fiskehode/fiskerygg) til fremstilling av ca. 4 000 tonn fiskeolje og 10 000 tonn ensilasje per år.

Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på Statsforvalteren sine nettsider under Høringer:

https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Hoeringer/ 


Dersom du ønsker å uttale deg om saken, kan du sende en uttalelse til Statsforvalterens postmottak ved sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. 

Fristen for å gi uttalelse er 1. juli 2024. 

Husk å merke uttalelsen med referansenummer 2021/1262.