Ordførerens side

Ta gjerne kontakt med oss!

Ordførerens oppgaver

Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Det vil si at ordføreren underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre. En viktig oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd. Unntaket kan være mindre saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret har gitt ordføreren myndighet til det.

I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med administrasjonssjefen, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er kommunens ansikt utad.

Noen ord fra ordfører John Danielsen 

Jeg må betegne med som en ekte "øksnesværing" som har vært delaktig i utviklingen av Øksnes samfunnet gjennom mange år. Jeg har arbeidet som sjømann, fisker, styrmann og skipper fra 1978 og frem til jeg gikk over i stillingen som daglig leder for Myre Havnekontor i 1993. 

I en periode på snart 12 år har jeg vært varaordfører og ordfører i Øksnes kommune. 

For meg er det et mål å være en ordfører som tar vare på og utvikler hele Øksnes. Alle uansett hvor de bor eller driver næringsvirksomhet, har en stor betydning for samfunnet. Derfor har jeg vært uenig i den store sentraliseringen som har skjedd i Norge. Øksnes kommune og ikke minst næringslivet her har en stor og betydelig rolle innenfor fiskeri og havbruk. I dette ligger felles ansvar for forvaltning av de viktige ressursene som finnes i havet. Vi kaller oss ofte for "Skreikommune nr.1" i Norge. 

Kommunen har et stort fokus på utvikling av tilbud til innbyggerne. Nylig sto Elvelund 2 ferdig, der har vi utvidet med flere omsorgsboliger og fått samlet hjemmebaserte tjenester i fremtidsrettede og praktiske lokaler. I 2023 skal nytt basseng med varmtvannsdel stå ferdig, vi skal gjennomføre et omfattende asfalterings program og bygge ut vann og avløpsanlegg. I tillegg jobbes det med nytt skole- og kulturkvartal som vi håper skal stå ferdig i løpet av 2024. 

I samspillet mellom natur og folk så ligger forvaltning av miljø og klima mitt hjerte nært. Respekt for at naturen har begrensninger er viktig når vi overleverer jorden til våre fremtidige generasjoner. Bilder av fisk og hval som dør med kroppen full av plast tror jeg har påvirket mange. 

I Øksnes øker folketallet som en av få kommuner i distrikts Norge. Øksnes har i da ca 4500 innbyggere, og målet er 5000 innen 2030. Min og kommunestyrets oppgave vil være å tilrettelegge for å nå målet sammen med innbyggere, næringsliv og dyktige medarbeidere i kommunen. Skal vi klare å utvikle oss, er og vil stikkordet være "gjennomføringskraft"!