Prosjektrapport: Utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Oppfølging av brukere med depositumgaranti

I januar 2021 startet Nav Øksnes et tre-årig prosjekt kalt «utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Oppfølging av brukere med depositumgaranti».

Prosjektet er finansiert av tilskuddsmidler fra Statsforvalteren. Målet med ordningen er å skape et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov i tråd med Sosialtjenesteloven.

Kobling til boligsosial lov:

 • 6.Plikt til å gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Resultater:
Gjennom prosjektet har NAV Øksnes:

 • Avdekket store hjelpebehov hos den enkelte bruker, det gjelder særlig brukere med sammensatte hjelpebehov.
 • Fått bedre forutsetninger for å sikre individuelt tilpasset hjelp og veiledning.
 • Fått bedre rutiner på å kople på andre instanser ved behov, herunder lege, psykisk helsevern, miljøtjenesten, gjeldsforvaltningen i NAV, ansvarsgrupper mm.

Dette har gitt brukerne bedre livskvalitet.

Gjennomføring 
I NAV Øksnes er to personer ansatt i prosjektet.

Målgruppen for prosjektet er i hovedsak mennesker som har depositumgaranti fra NAV. Erfaringsmessig har disse også:

 • Utfordringer med å følge opp skole eller jobb.
 • Vansker med å komme seg inn på det ordinære leiemarkedet.
 • Utfordringer med daglig boevne (hushold, matlaging m.m.)

I tillegg er de ofte påkoblet andre deler av det offentlige tjenesteapparatet, for eksempel innen rus og/eller psykisk helse, eller de har behov for å bli det.

Prosjektmedarbeiderne møter i all hovedsak brukerne hjemme. Antall hjemmebesøk og varighet varierer mellom brukerne. Noen har behov for hjemmebesøk 2-3 ganger per uke, andre trenger bare oppfølging 1-2 ganger per år.  

Tema og innhold i besøkene er forskjellig fra bruker til bruker, og kan handle om å:

 • Finne fram i offentlige systemer.
 • Lage rutiner for renhold, matlaging og kosthold.
 • Søke bostøtte, sosialhjelp mm.
 • Finne og/eller beholde bolig.
 • Gi råd for husstandens økonomi og budsjett.
 • Informere om fritidstilbud.
 • Informere om utdannings- og jobbmuligheter.
 • Bidra til at bruker oppsøker fastlege, tannlege eller andre helsetjenester.

Prosjektet har jevnlige møter med psykisk helse, miljøtjenesten, tjenestekontoret i kommunen og boligstiftelsen.  

Brukerne står fritt til å delta i prosjektet.

Suksessfaktorer
Andre året ut i prosjektperioden peker prosjektet på disse suksessfaktorene:

 • Gode relasjoner med basis i tillit og respekt.
  Det betyr at prosjektmedarbeiderne må bli kjent med og forstå hver enkelt bruker, og der brukerne medvirker til å finne gode løsninger.
 • Hjemmebesøk.
  Gjennom hjemmebesøkene blir prosjektet godt kjent med deltakerne, og avdekker en rekke forhold som ellers ikke er så lett å finne ut av. Det kan være behov for renhold, ernæringsveiledning eller helsehjelp.
 • Prosjektmedarbeiderne kan kontaktes direkte.
  Brukerne får mobilnumrene til prosjektmedarbeiderne, og kan ringe dem ved behov.

Offentlige instanser jobber tett.

 • Et tettere samarbeid med øvrig offentlig tjenesteapparat gjør at brukerne møter helhetlige tjenester på tvers av NAV, helse- og kommunesektoren, som også er tilpasset deres livssituasjon.


Erfaringer og utfordringer
I løpet av prosjektperioden har prosjektet møtt på disse utfordringene:

 • Prekær mangel på boliger i kommunen
 • Fragmenterte kommunale helse- og omsorgstjenester til særlig sårbare brukere, spesielt gjelder det for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk.
 • Nødvendig sikkerhet ved hjemmebesøk.
 • Vanskelig å dokumentere arbeidet gjennom statistikk.

  Les mer her