Bærekraftig samfunnsutvikling

Bærekraftig samfunnsutvikling oppnås når kommunen, næringslivet og innbyggerne sammen deltar i et forpliktende samarbeid om hvordan lokalsamfunnet skal være. Helse, utdanning og deltakelse i arbeidslivet er forhold som enten inkluderer eller ekskluderer mennesker fra en fullverdig deltakelse i utviklingen av samfunnet.

Et bærekraftig lokalsamfunn har gode arbeidsplasser, tilgang på kompetent arbeidskraft, innbyggere som trives og deltar aktivt i samfunnet ut fra egne forutsetninger og muligheter. Et godt lokalsamfunn oppfattes som en attraktiv bo-, besøks- og arbeidskommune. 

Prosjekt Fleir jobber med ulike tiltakspakker som skal legge til rette for dette. Det handler om å bekjempe utenforskap, skape tilhørighet og aktivitet gjennom å

  • Sette inn tidlig innsats for å forhindre utenforskap og uhelse senere i livet ved å satse på tjenester, som gir støtte til familiene og barnas oppvekst og utdanning
  • Satse på gode bomiljø, som reduserer utenforskap og økt livskvalitet for å tiltrekke og beholde arbeidskraft og innbyggere
  • Legge til rette for like muligheter og enkel tilgang på offentlige tjenester for å skape et rettferdig og trygt lokalsamfunn
  • Legge til rette for at alle som vil skal få mulighet til å delta i arbeidslivet
  • Skape gode samarbeidsarenaer mellom kommunen, frivillighet, næringsliv og innbyggere
  • Satse på tett og godt samarbeid mellom næringsliv og kommunen for å danne gode rammevilkår for rekruttering og lokal næringsutvikling