Varsel om oppstart av arbeid med Hovedplan Veg for Øksnes kommune

I henhold til plan - og bygningsloven §§ 11-1, 11-4 og 11-12 ble det i HT-sak 129/19 vedtatt oppstart av Hovedplan veg for Øksnes kommune.

Hovedplan veg vil være en kommunedelplan som følger samme prosesskrav som en kommuneplan. Hensikten med dette planarbeidet er å skape en helhetlig og strategisk plan for kommunale veger i Øksnes kommune. HT-vedtak, samt ytterligere informasjon ligger vedlagt.

Varsel om oppstart sendes til berørte sektormyndigheter og andre interessenter, kunngjøres i en avis og legges ut på kommunens hjemmeside jf. plan – og bygningslovens § 11-12 og 11-14.

 

Vedtak

 

Frist for å gi høringsuttalelse til planen er 24. januar 2020.