Søk barnehageplass

Du kan søke hele året, men frist for hovedopptak er 15. mars. 

Slik søker du barnehageplass 

For å søke barnehageplass bruker du vår barnehageportal Visma Flyt Barnehage. Det er samme søknadsportal for kommunale og private barnehage. Det må søkes for hvert barn, og i søknaden prioriterer du aktuelle barnehager. 

Har du ikke norsk personnummer eller elektronisk ID må søknaden leveres manuelt. Ta kontakt med barnehagefaglig ansvarlig, eller styrer i en barnehage for hjelp til å søke. (sett inn link til kontaktinfo) 

Søk barnehageplass

Søknadsfrist 

Fristen for hovedopptaket for barnehage er 15. mars, men du kan søke om plass hele året. 

Hovedopptaket er samordnet for alle kommunale og private barnehagene i kommunen, og organiseres etter innstilling fra barnehagenes styrere.

Supplerende opptak foretas på grunnlag av ledig plass i løpet av året, og innkomne søknader til enhver tid. Det er styrer som fatter vedtak om tildeling av plasser i egen barnehage.

I mars tildeles barnehageplassene som blir ledige fra august, når de eldste slutter i barnehagen og starter på skolen. Plassene som blir ledige ellers i året tildeles fortløpende. Ventelistene videreføres ikke ved nytt barnehageopptak. Har du søkt barnehageplass i løpet av et barnehageår og står på venteliste, må du søke på nytt til hovedopptaket for å få plass ved nytt barnehageår i august. 

Tilbud om plass 

Når du får tilbud om plass mottar du en SMS og en e-post med beskjed om å logge deg på barnehageportalen og svare på tilbudet.

Har du søkt før 15. mars vil du få svar i løpet av mars og april.

Du har tre valg når du får tilbud om barnehageplass

 • Takk ja. Da vil du ikke lenger stå på venteliste og får plassen du har blitt tilbudt.
 • Takk ja, men beholde ventelisteplassen. Det kan du gjøre om du fortsatt vil stå på venteliste til en høyere prioritert plass enn den du har fått.
 • Takk nei. Da blir du stående på venteliste til plassen som er høyere prioritert enn den du har fått.

Har du fått tilbud om ditt førstevalg kan du ikke fortsette å stå på venteliste.

Har jeg rett på barnehageplass?

Alle barn som har søkt plass innen 15. mars og som er bosatt i Øksnes kommune og født innen 30. november året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket med oppstart fra august og senest innen den måneden barnet fyller ett år. 

Retten til plass kan oppfylles på tre måter:

 1. Barnet får sitt første ønske oppfylt.
 2. Barnet får sitt andre ønske oppfylt.
 3. Barnet får tilbud om en annen barnehage.

Om du ikke fikk oppfylt førsteønsket, kan du få stå på venteliste og flyttes dit om det blir ledig plass.

Hvilken barnehage bør jeg velge?

I Øksnes finnes det fem barnehager, både private og kommunale. 

Her finner du en oversikt over barnehagene i Øksnes kommune.

Når du skal velge en barnehage kan det være relevant å få oversikt over dette: 

 • Beliggenhet
 • Faglig innhold og satsningsområder (finnes i årsplanen). 
 • Opptakskriterier for private barnehager. 

Her finner du informasjon om alle barnehagene våre og kontaktinformasjon. 

Prioriteringer i kommunale barnehager

Barnehagene tar først inn barn som er bosatt i Øksnes kommune, med følgende prioritering: 

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne der det er foretatt sakkyndig vurdering for å vurdere dette. 
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. 
 3. Barn fra hjem med dokumenterte store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer.
 4. Barn fra minoritetsspråklige familier. 
 5. 5-åringer.
 6. Barn som har søsken i samme barnehage. 
 7. Familier som etter dokumentasjon kan vise at den ene av foreldrene på grunn av arbeid eller utdanning er borte store deler av året.
 8. Barnegruppas sammensetning, der det tilstrebes en best mulig fordeling i alder og kjønn.
 9. Alle andre 

Ved like vilkår prioriteres det eldste barnet først. 

Private barnehager har egne kriterier. Nedenfor kan du lese vedtektene til de private barnehagene i Øksnes kommune.
Vedtekter for Myre Bedriftsbarnehage as (PDF, 476 kB)
Vedtekter for Trollskolen barnehage (PDF, 70 kB)