Motorferdsel i utmark

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. For at skog og fjell skal være fri for støy og forstyrrelser fra motorisert ferdsel, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark. Regelverket har også til hensikt å beskytte naturen mot andre skader.

Formål 

Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag er å verne om naturmiljøet, og sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier. 

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Øksnes kommune

 

Ønsker du å søke om dispensasjon? 

  • Dispensasjon kan gis for inntil 2 sesonger om gangen. Dersom dispensasjonssøknad er begrunnet med varig funksjonsnedsettelse kan den innvilges inntil 4 sesonger om gangen.
  • Ved kartfesting av trasè på snødekt mark skal trasèer som hovedregel legges over islagt vann der det er mulig. Ved usikre isforhold skal det kunne benyttes en alternativ trasè over land. Er det eksisterende skogs og traktorveier i området der det søkes, bør alternative traseer prøves lagt til disse for å minske avtrykk i naturen.
  • Kjøring med motorkjøretøy er ikke tillatt i tidsrommet fra kl. 23:00 – kl. 06:00 alle dager, og 10:30 – 15:00 lørdager, søndager og helligdager.
  • Dispensasjon innvilges unntaksvis etter særlig begrunnelse med inntil 10 turer (tur/retur) per år. Dispensasjonen kan gis av administrasjonen etter delegering fra kommunestyre.
  • Bruker av motorkjøretøy med dispensasjon må fylle ut kjøreskjema utstedt av Øksnes Kommune etter hver tur. Utfyllt skjema må leveres til Øksnes Kommune etter endt sesong.
  • Det vil normalt ikke bli gitt tillatelse til bilkjøring på traktorveger i viktige friluftsområder

 

Søk dispensasjon

 

Veiledning til søknadsskjema (PDF, 61 kB) 

Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark (PDF, 136 kB)

Miljødirektoratets veileder om motorferdsel i utmark