Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram for flyktninger og familiegjenforente med flyktninger. I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt arbeidspraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet er at deltakerne skal lettere bli økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv.

Hvem er introduksjonsprogrammet for?

Introduksjonsprogrammet er for: 

 

 • personer mellom 18 og 55 år

 • personer som har behov for grunnleggende kvalifisering

 • er nyankommet, det vil si ikke har bodd i en norsk kommune mer enn 2 år

 • er bosatt i kommunen etter avtale med IMDi (gjelder ikke dersom man er familiegjenforent eller har fått opphold på selvstendig grunnlag)

 

Alle som deltar i introduksjonsprogrammet har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

 

Hva er introduksjonsprogrammet

 

Programmet skal være på hel- og fulltid. Dette betyr at introduksjonsprogrammet skal være 37,5 timer i uken, og være helårlig. Programmet skal være så likt ordinært arbeidsliv som mulig, og det er derfor regulert med eget fravær- og permisjonsreglement. Deltakerne har som andre arbeidstakere 5 uker ferie. Les mer om ferie, fravær og permisjoner hos IMDi.

 

I Øksnes kommune så består programmet av

 • norsk
 • samfunnskunnskap
 • arbeidsrettet norsk
 • arbeidspraksis
 • mat og helse
 • karrierelæring
 • fysisk aktivitet som kroppsøving og friluftsaktiviteter.
 • Videregående opplæring

 

Hvor lenge varer programmet

 

Introduksjonsprogrammet kan vare i inntil to år, og i særlige tilfeller kan det utvides med inntil 1 år. Det kan være gode grunner for at noen trenger lengre tid på å kvalifisere seg til arbeid eller utdanning, for eksempel mennesker som har lite eller ingen skolegang fra eget hjemland kan trenge mer tid på sin kvalifisering.

 

Introduksjonsstønad

 

Deltakere i introduksjonsprogrammet mottar introduksjonsstønad, og denne er ment som en inntektssikring mens de deltar i programmet. Stønaden er skattepliktig og gir ikke pensjonspoeng. Introduksjonsstønaden tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp, men deltakere under 25 år får to tredjedeler av dette. Stønaden er like stor for alle uavhengig av behov og familiesituasjon. Det er kun aktiv deltakelse som genererer introduksjonsstønad, og denne etterbetales derfor og ugyldig fravær resulterer i trekk i stønaden.

 

Les mer om introduksjonsprogrammet på IMDI.