Hva er en reguleringsplan?

Planer er verktøyet som styrer arealutviklingen i kommunen. Hvor skal vi bygge boliger i fremtiden? Hvor skal vi ha parker og lekeområder? Hvor skal det være næringsområder?

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område.  Selve definisjonen av reguleringsplan er gitt i lovteksten til plan og bygningsloven § 12-1: 

“Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.”

Planer vedtas i Kommunestyret og blir gjeldende inntil planen endres, oppheves eller erstattes. Plankart og bestemmer sier hva du har lov til å gjøre av tiltak på ulike areal i kommunen. De gir informasjon om hvilket formål arealene er planlagt for; bolig, friområder, veiformål er eksempler på dette. Derfor er det viktig at du sjekker om dine prosjekter er i henhold til de vedtatte planene eller ikke. 

Dersom du har store utbyggingsplaner kan det komme krav om regulering av området før du får sette i gang. Det kan være store fordeler for deg ved å regulere et område. Da har du muligheten til å få utredet arealene i tillegg til at bestemmelser og planformål og hensynssoner tilpasses både dine og allmenne hensyn. Reguleringsplaner følger utformingskravene i plan og bygningsloven, annen del, kapittel 12. 

Reguleringsplaner består av et reguleringskart med vedlagte reguleringsplanbestemmelser som forklarer hva som er lov og ikke å gjøre innen de ulike planformålene. Juridiske grenser viser ofte byggegrense mot vei, sjø og liknende. Slik kan du se om du er innenfor og har lov til å gjøre tiltak uten å søke dispensasjon. Plankartet kan også inneholde hensynssoner, for eksempel for skredfare, kulturminner, friluftsinteresser også videre. Kanskje må søknaden din på uttalelse til sektormyndighetene?

Planbeskrivelsen forteller bakgrunnen til planen og dens hensikt. I tillegg kan planen ha vedlagt faglige utredninger i form av risiko- og sårbarhetsanalyse, konsekvensutredning, rapporter og andre fagutredninger og illustrasjoner som er nødvendige for den enkelte plan.

Se hvilken plan som gjelder for eiendommen din 

 

Ulike typer reguleringsplaner

Artikkelliste