Pris og redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris. 

Betalingssatser i barnehage 

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri. Beløpene i oversikten dekker melk og frukt, mens matkostnader kommer i tillegg. Matkostnadene varierer mellom barnehagene, avhengig av hva som er mattilbudet. 

Prisliste barnehager fra 1. august 2024

Prisliste barnehager fra 1. august 2024
Plass Pris per måned Mat
Full plass 1500,- 370,-
80% plass (6,5 timer pr. dag) 1300,- 370,-

Har jeg rett på redusert foreldrebetaling? 

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage. Søk så tidlig som mulig.

 • Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens inntekt for en barnehageplass
 • Familier med en samlet inntekt på under kr. 274.950,-  gir rett til redusert foreldrebetaling.
 • Det gis fritak i foreldrebetaling for 20 timer pr. uke for alle barn fra med 1. august det året de fyller to år og fram til skolestart, dersom husholdningens inntekt er lavere enn kr. 642.700,- pr. år.
 • Søknadsfrist 10. juni for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2024/2025. 
 • Dersom det er flere barn i husholdningen, skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Du trenger ikke å søke om søskenmoderasjon. Den får du automatisk, så lenge søsknene er folkeregistrert på samme adresse og er registrert hos oss med samme søker, medsøker og fakturamottaker. 
 • For barn nummer to skal det betales 70% av det husholdningen betaler for første barnet, og for barn nummer tre eller eventuelt flere barn er det gratis barnehageplass fra høsten 2023. 
 • Maksprisen for en barnehageplass er 1500,- kroner.

 

Gratis kjærnetid

Ordningen er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår. Dette er kravene for at søknaden skal være komplett.

 • Frist for å søke redusert foreldrebetaling for nytt barnehageår er 10. juni. 
 • For søknader før 10. juni gjelder kommunens vedtak fra nytt barnehageår og ut barnehageåret. Søkes det etter fristen er det ikke sikkert at søknaden blir behandlet før faktureringen i august. Søkes det etter nytt barnehageår er startet gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.
 • Vedtak gis ikke tilbakevirkende kraft og gjelder ut det inneværende barnehageåret.
 • En husholdning er definert som foreldrene, samboere, gift eller registrert partner som bor sammen med barnet.
 • Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktige kapitalinntekt.
 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Det er kommunen barnet er folkeregistrert i, det skal søkes til.
   

Foresatte kan søke endring i vedtak underveis i barnehageåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller familiesituasjon. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Dokumentasjon:

 • Når det søkes det via foreldreportalen hentes opplysninger om inntekt direkte fra skatteetaten.
 • Dersom søkers husholdning ikke har skatteopplysninger for det siste året, eller husholdningens inntekt har endret seg vesentlig, ber kommunen søker om annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Dette kan være lønnslipp fra arbeidsgiver for de 4 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.