Vedtak - Oppstart av "Detaljregulering - Myre sentrum - Handelsbygg AS"

Driftsutvalg har i møte 10.01.2024 fattet følgende vedtak i sak 006/24:

Driftsutvalget vedtar oppstart av BKB2 detaljregulering, PlanID 2017002, under forutsetning for at:

  1. Avtaler/dokumentasjon om avbøtende tiltak for inngrep i myr er etablert før byggestart.
  2. Det reguleres for gang- og/eller sykkelvei langs sørlig kant av Storgata, fra Langryggveien og til innkjøring til BKB2, og at det stilles krav om dette er etablert tidlig i anleggsfasen.
  3. Andre trafikksikkerhetstiltak også belyses nøye i planarbeidet og at det utarbeides konkrete forslag.
  4. Det skal ikke planlegges for etablering av datasenter eller annen kraftkrevende industri/næring

Driftsutvalget har vurdert at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning.

 Lovhjemmel:

  1. Naturmangfoldloven, kapitel I.
  2. Plan- og bygningsloven §§ 5-1, 12-8, 12-10, 12-11 og 14-2.
  3. Forskriften om konsekvensutredninger kapitel 2 og 3, og vedlegg I og II.


Vedtak og saksdokumenter finner du her

Klage på vedtak

Klage på vedtaket om endring kan sendes til:
Øksnes kommune
Storgata 27, 8430 Myre.

Eller send oss en e-post
Klagefrist: 16. februar 2024