Varsel om oppstart revidering av kommunedelplan for kulturminner i Øksnes og Planprogram

Øksnes Formannskap vedtok i sak 067/23 oppstart på revisjon av kommunedelplan for kulturminner i Øksnes i tråd med plan- og bygningsloven § 11-12.

Planprogram for revidering av gjeldende kommunedelplan for kulturminner legges samtidig ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven § 11-13.

Hele saksmappen kan leses her.

Innspill kan innen 24. august 2023 sendes på e-post til: post@oksnes.kommune.no eller til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre.

Merk med "kulturminneplan".