Offentlig ettersyn av Detaljregulering Sentrum 5.2, PlanID 1868-2021007

26.04.2023 vedtok Hovedutvalg for teknisk sektor offentlig ettersyn av detaljregulering for Sentrum 5.2, i utvalgssak 28/23. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven §§ 12-1 og 12-11.

Planens hensikt er å legge til rette for ny veiløsning, og skal ivareta ny veiløsning til Sandvikdalen og Vorneset. I tillegg skal det tilrettelegges for parkering for reisende med hurtigbåten og etablering av havnepark.

Hele saksmappen kan leses her

Eventuelle merknader kan innen 16.juni 2023 sendes på e-post til: post@oksnes.kommune.no eller til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre.

Merk med referansenummer 23/579.