Kunngjøring av vedtak - Sluttbehandling av oppheving av Detaljreguleringplan Klomyran

Klagefrist er 10. februar 2023. 

Kommunestyret vedtok i sak 99/22 den 13.12.22 å oppheve «Detaljreguleringsplan Klomyran», planID: 2015006.

Vedtaket er i tråd med plan- og bygningsloven §12-12 og 12-14.

Hensikten med planen var å tilrettelegge områder hvor fisk kan henges til tørking (fiskehjeller/fiskehesjer).

Oppheving av planen er sett opp mot hensyn til næringsliv, grunneiere og allmenne interesser. 

Formålene i reguleringsplanen som oppheves er:

  • industri (fiolett)
  • veg (grå)
  • annen veigrunn (mørk grønn)
  • naturformål (lys grønn)

Formålene vil erstattes av kommunes arealdel (2021) med formål:

  • landbruks, natur, friluftsformål samt reindrift, forkortelse LNFR (lys grønn)

Saken med alle dokumenter kan leses her

Klageadgang

Vedtak av plan er et enkeltvedtak med klageadgang jf. forvaltningsloven §28. 

Dersom det er ønskelig å påklage planvedtaket kan klagen sendes til: Øksnes kommune

Storgata 27, 8430 Myre

eller på e-post til post@oksens.kommune.no.

Eventuell klage merkes med "sak 21/1080"