Hatefulle ytringer, hets, trakassering og trusler om vold i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2023

Hatefulle ytringer, hets, trakassering og trusler om vold er et økende fenomen. Gjennom flere undersøkelser de seinere årene er det kjent at mange politikere, på alle nivåer opplever hendelser som kan bidra til utrygghet eller mindre motivasjon for å delta i politisk arbeid. Det utgjør en trussel mot selve demokratiet og utgjør en betydelig utfordring for rekruttering og deltakelse i politiske verv og engasjement. Og til syvende og sist utfordrer det derfor hele vårt demokratiske system. Det er derfor både nødvendig, viktig og riktig å bekjempe utbredelse av denne type ytringer.

Politiet understreker imidlertid det faktum at vi vet at trusler og hets mot enkeltpolitikere trolig vil øke i forbindelse med valgkampen opp mot selve valgdagen. Politiet er opptatte av at det skal være en absolutt 0-toleranse ovenfor politikere når det kommer til hets, trusler og trakassering. Politiet vil følge nøye med på dette, og anmoder om å melde ifra dersom enkeltpolitikere eller partier utsettes for denne type hendelser Det vil følges opp umiddelbart av politiet hvis de selv fanger det opp eller får henvendelser om dette.

Øksnes kommunestyre tar i vedtak 047/23 sterk avstand fra, og ønsker null-toleranse for hatefulle ytringer, hets, trusler og trakassering av enkeltpolitikere eller partier. Øksnes kommunestyre oppfordrer alle politiske partier, enkeltpolitikere og innbyggerne i Øksnes til å følge med på, og melde fra til politiet dersom noen opplever eller observerer denne type ytringer. Dette uansett plattformer, det seg være på sosiale medier, på folkemøter, på stand eller på andre arenaer i forbindelse med valget.

Ingen skal føle seg utrygge eller ubekvemme for at de har påtatt seg politiske verv.

Vi minner om at det å like og dele slike ytringer på sosiale medier eller i media kan likestilles med at man selv publiserer slikt.  

Øksnes kommune anmoder at alle nevnte grupper inkludert næringsliv og innbygger tar avstand og deler denne anmodningen.