Endrede retningslinjer Øksnes kommunes idrettsanlegg

Kommunen har endret retningslinjer for bruk av kommunes idrettsanlegg 

Klikk for stort bilde 

Øksnes kommune ønsker at flest mulig av innbyggerne skal kunne benytte dette tilbudet, og bruk av idrettshallen og gymsaler vil være gratis frem til 15.06.20. Idrettsalg og andre som tidligere har fått tildelt fast treningstid vil bli prioritert dersom de påberoper seg sin tid og betaler for treningstiden jfr gebyrregulativet.

Booking gjøres til e-post

bengtstian.nilsen@oksnes.kommune.no

eller

andreas.zietz@oksnes.kommune.no 

Øksneshallen og gymsaler kan bestilles for inntil 2 uker av gangen.

Info om åpning av dører vil bli gitt ved bestilling.

 

Bakgrunn


Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes er i utgangspunktet forbudt på bakgrunn av covid-19 utbruddet. Vi ønsker likevel å åpne for aktivitet og trening i kommunale anlegg, men da under visse forutsetninger.


Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har laget en overordnet veileder i smittevern for idretten. I tillegg utarbeider idretten selv egne, mer detaljerte retningslinjer for de enkelte idrettene.


Både myndighetenes veileder og idrettens retningslinjer skal følges. Hovedregelen er:

  • Trening kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meters avstand.
  • Arrangementer (cuper, kamper, stevner etc.) kan avholdes med maks 50 deltakere, og én meters avstand. I praksis betyr det at mange arrangementer ikke kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
  • For all aktivitet gjelder de generelle anbefalingene om god hygiene og at syke personer holder seg hjemme.

Alle typer idrettsarrangementer må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes.

Med bakgrunn i Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet har kommunen utarbeidet retningslinjer som gjør at idrettsanlegg kan åpnes for enkelte aktiviteter, under forutsetning at retningslinjene overholdes.


Retningslinjer

 

1. Det skal alltid være en voksen person over 20 år tilstede. Denne personen er ansvarlig for at både lokale og nasjonale retningslinjer overholdes.

2. Det tillates ikke større grupper enn 20 personer pr gymsal eller 10 personer pr sal i Øksneshallen.

Eks:

  • Gymsal i Sommarøy og Alsvåg skole – maks 20 personer
  • Øksneshallen dersom hele salen benyttes – maks 20 personer
  • Øksneshallen dersom hallen er oppdelt i 4 mindre saler – maks 10 personer i hver sal (4x10 personer)

3. Det skal til enhver tid hver minst 1 meter mellom hver person.

4. Enhver kommer enkelt vis inn i lokalet og samtaler foregår på 1 meters avstand.

5. Garderober og dusjer kan ikke benyttes.

6. Dersom det utøves aktiviteter der det deles ball, manualer eller annet utstyr, og som medfører felles berøringspunkt, så skal disse rengjøres i såpevann både før og etter bruk.

7. Bruk av lokalene må avklares med kommunen på forhånd gjennom bestilling av lokalet.

8. Arrangementer (cup, kamper, stevner etc) skal avklares særskilt med kommunen

Kompenserende tiltak.


•    Det vil bli utført ekstra renhold av felles berøringspunkt i gymsalene og Øksneshallen. 
•    Det vil bli satt ut dunker med såpevann for rengjøring av utstyr.


Revisjonen gjelder


•    Antall personer i hver gymsal og hver sal i Øksneshallen økes 
•    Krav til avstand mellom personer reduseres til 1 meter.


Varighet


Disse retningslinjene gjelder fra publisering på kommunes hjemmeside til annen beskjed blir gitt eller til nye retningslinjer erstatter disse.


Reaksjonsform ved brudd på retningslinjer.


Dersom det avdekkes brudd på lokale eller nasjonale retningslinjer vil gymsaler og Øksnes hallen bli stengt for all bruk med øyeblikkelig virkning.


Kommunen vil foreta kontroller.