Sommer vedlikehold av kommunale veier

Øksnes kommune eier og drifter ca 60 km kommunale veier, samt gang- og sykkelveier og fortau. Det er et mål at veistandarden skal gi tilfredsstillende fremkommelighet.

Trafikksikkerhet og trivsel er faktorer som er viktige når ressurser prioriteres, og kommunen er derfor både avhengig av og takknemlig for alle innspill som gjør oss kjent med utfordringer som finnes.

Illustrasjonsbilde asfaltering - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde asfaltering adobe stock

Dette kan du forvente av oss

 • Vegetasjon langs veiene kuttes etter behov
 • Slitasje på veger repareres etter budsjett
 • Hull i veibanen lappes/repareres
 • Støvdemping av grusveier utføres etter behov
 • Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas etter oppsatte rutiner og ved behov
 • Jevnlig rutinemessig ettersyn av gatelys. Mørke lamper byttes. Reparasjoner utføres på prioriterte områder
 • Gangfelt og øvrig trafikkmerking foretas ved behov
 • Trafikkskilt har rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov

Dette forventer vi av deg

 • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene
 • Du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstå
 • Du lar ikke busker, trær eller kratt vokse ut over eiendomsgrensen, slik at sikt og framkommelighet for trafikantene og veivedlikeholdet hindres
 • Du som veifarende og innbygger gir melding til kommunen om trafikkfarlige hull i veibanen, og dersom du oppdager overvannsproblematikk som kan føre til skade på/utvasking av veibanen.
 • Hensetting av kjøretøy eller tilsvarende må ikke skje på eller langs kommunale veier, slik at det på noen måte er til hinder for allmenn ferdsel og vedlikehold av vei/grøft.
 • Parkering skal som hovedregel skje på privat grunn.
 • Du spyler/soper ikke sand, grus, løv eller annet ned i gateslukene eller avløpskummer
 • Du vedlikeholder stikkrenner for eksempel under avkjørsel

Tilbakemelding om sommervedlikehold av kommunale veger

Øksnes kommune tar hånd om innmeldte forhold så raskt det er mulig, og i tråd med prioritet og innenfor økonomisk ramme. Henvendelser om større forhold enn løpende vedlikehold, følger bestemmelsene i forvaltningsloven med hensyn til saksbehandling/svar.

 

 

Disse aktiviteter/oppgaver gis høy prioritet i et trafikksikkerhetsperspektiv:

Sikring og utbedring av trafikkfarlige hull i veibanen, primært der det er asfaltdekke

Utbedring av overvannsproblemer der veilegemet er i fare

Disse aktiviteter/oppgaver gis lavere prioritet:

Gaterenhold/feiing ut over feiing etter vinterens sandstrøing

Oppmerking av gangfelt

Utbedring av veiskilt

Kantslått

Skraping/høvling av grusveier

Utbedring av sikt i veikryss

Øvrige aktiviteter