Kommunale veier - tjenestebeskrivelse

Formål med tjenesten

Øksnes kommune eier og drifter ca 60 km kommunale veier samt gang- og sykkelveier og fortau. Det er et mål at veistandarden skal gi tilfredsstillende fremkommelighet.

Trafikksikkerhet og trivsel er faktorer som er viktige når ressurser prioriteres, og kommunen er derfor både avhengig av og takknemlig for alle innspill som gjør oss kjent med utfordringer som finnes.

Tjenestens innhold

Sommervedlikeholdet utføres i hovedregelen av kommunens egne ansatte med de ressurser som til enhver tid er tilgjengelige. Vintervedlikeholdet utføres i hovedsak av entreprenører på kontrakt. 

Hva du kan forvente av oss

Sommeraktiviteten og hva som kan utføres er avhengig av tildelte budsjetter. Generelt gjelder at begrensede budsjetter gjør at tjenesteproduksjonen sjelden når det nivå som publikum ønsker og forventer.

Disse aktiviteter/oppgaver gis høy prioritet i et trafikksikkerhetsperspektiv:

  • Sikring og utbedring av trafikkfarlige hull i veibanen, primært der det er asfaltdekke

  • Utbedring av overvannsproblemer der veilegemet er i fare

Disse aktiviteter/oppgaver gis lavere prioritet:

  • Gaterenhold/feiing ut over feiing etter vinterens sandstrøing

  • Oppmerking av gangfelt

  • Utbedring av veiskilt

  • Kantslått

  • Skraping/høvling av grusveier

  • Utbedring av sikt i veikryss

  • Øvrige aktiviteter

Saksbehandlingstid

Øksnes kommune tar hånd om innmeldte forhold så raskt det er mulig, og i tråd med prioritet og innenfor økonomisk ramme. Henvendelser om større forhold enn løpende vedlikehold, følger bestemmelsene i forvaltningsloven med hensyn til saksbehandling/svar.

Opplysning om klageadgang

Klageadgang oppstår kun når det fattes enkeltvedtak.

Hva vi forventer av deg

At du som grunneier fjerner vegetasjon på egen eiendom der vegetasjonen henger ut over vei/fortau, og dermed utgjør en fare for trafikksikkerheten og/eller er til hinder for veifarende. Denne forpliktelse følger av veilov og grannelov.

At du som veifarende og innbygger gir melding til kommunen om trafikkfarlige hull i veibanen, og dersom du oppdager overvannsproblematikk som kan føre til skade på/utvasking av veibanen.

Hensetting av kjøretøy/tilsvarende må ikke skje på eller langs kommunale veier, slik at det på noen måte er til hinder for allmenn ferdsel og vedlikehold av vei/grøft.

Parkering skal som hovedregel skje på privat grunn (utenfor kommunal vei).