Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formål med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Tilskuddsordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206) og Landbruksdirektoratets rundskriv 2019-45.
 

Strategi for fordeling av midlene:

Øksnes kommune vil prioritere søknader fra beitelag, før søknaden fra enkeltmannsforetak/AS. Tiltak som vil ha nytte for mange dyr og folk vil stille sterkere enn tiltak som gjelder for få dyr. Søknader må innfri vilkårene i forskriftens § 2 for å bli innvilget:

§ 2.Vilkår

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Tilsvarende gjelder for foretak som kan gis produksjonstilskudd etter § 2 i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Stat, fylke eller kommune kan ikke gis tilskudd med mindre det søkes gjennom lag og forening der også en eller flere tilskuddsberettigede eiendommer er med.

Det kan ikke gis tilskudd til investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder som er leid på en periode mindre enn 10 år.

Tilskudd kan avslås dersom arbeidet med investeringstiltaket er påbegynt før søknaden er behandlet.

Det kan ikke gis nytt tilskudd til samme type investeringstiltak før etter 20 år for hytter og 15 år for faste installasjoner. Dette gjelder ikke for tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr.

 

Videre om prioritering og saksbehandling:

Øksnes kommune vil prioritere tiltak som øker bruken av utmark. Dersom tiltaket kan sees i sammenheng med bruk av SMIL-midler og regionalt miljøtilskudd, er det positivt for søknaden. Kommunen må sikre at tiltak som det gis tilskudd til, ikke er i strid med annet lovverk, herunder naturmangfoldloven og kulturminneloven. Tiltak som prioriteres:

  • Sperregjerder, tilskudd inntil 50 %
  • Sanke- og skilleanlegg, tilskudd inntil 50 %
  • Elektronisk overvåkingsutstyr, tilskudd inntil 50 %

 

Søknaden:

Søknader må oppfylle vilkår for tilskudd etter forskriften, og tiltak må være avklart etter annet regelverk før tilskudd kan innvilges. Privatrettslige avtaler med grunneier for bruk av areal i minimum 10 år framover må foreligge. Kostnadsoverslag må være fullstendig, og eventuelle pristilbud vedlegges. Kart som viser tiltaket og hvor gårds- og bruksnummer framkommer, må vedlegges. Retningslinjer for timesatser på eget arbeid som en del av egenandelen: Øksnes kommune godtar en sats på eget arbeids på maks kr. 250,- pr. time. Er det arbeid som inkluderer utstyr (gravemaskin eller lignende) godtar kommunen en sats opp til kr. 600,- pr. time.

Søknadsfrist: 15. mars

Info om ordningen legges ut på kommunens hjemmeside. 15. mars blir felles søknadsfrist for kommunene i Lofoten og Vesterålen. Sortland kommune har, som vertskommune for SMIL-ordningen i Lofoten og Vesterålen, utlyst SMIL-midlere i avisene i regionene inkludert tilskudd til tiltak i beiteområder.

 

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saksnr. 20/429.