Redusert foreldrebetaling barnehage

Kommunene kan tilby familier en enda lavere makspris, og gi større moderasjon.

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

 • Familier trenger ikke å betale mer enn 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.
 • Fra august 2017 kunne alle 3-4- og 5 åringer i familier med lav inntekt få gratis 20 timer i barnehagen. Det samme gjelder barn med utsatt skolestart.  Fra august -19 er ordningen utvidet til også å gjelde 2-åringer.
 • For barnehageåret 2020/2021 vil inntekter under kr. 566.100,- gi rett til redusert foreldrebetaling, og inntekter under kr. 566.100 vil også gi rett til gratis kjernetid.

Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Det er kommunen barnet er folke-registrert i det skal søkes til.
Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra måneden etter søknaden mottas av Øksnes kommune. Søknaden må være mottatt innen den 10. hver måned.

Elektronisk søknadsskjema

Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/ eller i familiesituasjonen. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

For å få registrert endring i faktura fra og med august 2020 (nytt barnehageår), må søknad være sendt innen 20.juni 2020, eller så snart som mulig.

Hvordan beregnes års-inntekt:

Husholdninger med samlet årsinntekt under 566.100,- kan søke om redusert foreldrebetaling
Husholdninger med årsinntekt under 566.100,- kan i tillegg søke om 20 gratis-timer i uken for barn født i 2015, 2016 og 2017 og barn med utsatt skolestart.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet
Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50 % av det den betaler for det første barnet.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden:

 • Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår
 • Siste års selvangivelse må legges ved søknaden, samt lønnsslipper for de 2 siste månedene.

Eksempler på dokumentasjon som kan brukes i tillegg eller i stedet for skattemeldingen er:

Arbeidstaker:

 • Kopi av siste måneds lønnslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn og stillingsstørrelse fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon
 • Selvstendig næringsdrivende: Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt(både person inntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen)

Arbeidsledige:

 • Kopi av siste utbetaling fra NAV
 • Hjemmeværende: skriv hjemmeværende på søknaden

Studenter:

 • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen om skoleplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

 
Sosialhjelpsmottakere/flyktninger:

 • Kopi av siste utbetaling introduksjonssøknad/kvalifiseringsstønad
 • Kopi av vedtak fra NAV om økonomisk sosialhjelp eller annet vedtak hvor inntektsgrunnlaget framkommer.
   

Nyttige lenker:

Reduksjon i foreldrebetaling (Utdanningsdirektoratet)
Gratis kjernetid (regjeringen.no)