Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO

Kommunene kan tilby familier en enda lavere makspris, og gi større moderasjon.

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

 • Familier trenger ikke å betale mer enn 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass eller SFO-plass. For SFO gjelder det for barn i 1. og 2. trinn med heltids-SFO som er mer enn 10 timer i uka og ferie-SFO.
 • Fra august 2019 kunne alle 2, 3, 4 og 5-åringer i familier med lav inntekt fra gratis 20 timer i barnehager. Det samme gjelder barn med utsatt skolestart.
 • SFO: for skoleåret 2021/2022 vil samlende inntekter under kr. 479.200 gi rett til redusert foreldrebetaling for heltids SFO-plass.
 • Barnehage: for barnehageåret 2021/2022 vil inntekter under kr 583.650 gi rett til redusert foreldrebetaling, og rett til gratis kjernetid.

Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Det er kommunen barnet er folke-registrert i det skal søkes til.
Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra måneden etter søknaden mottas av Øksnes kommune. Søknaden må være mottatt innen den 10. hver måned.

Nytt søkesystem for reduksjon av foreldrebetaling vil være på plass 01.01.2022. 

Foresatte kan søke underveis i skole- eller barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/ eller i familiesituasjonen. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

For å få registrert endring i faktura fra og med august 2021 (nytt barnehageår), må søknad være sendt innen 1 .juni 2021, eller så snart som mulig. For SFO må det søkes før 1.juli 2021, for å få registrert endring i faktura fra og med første faktura som er september 2021.

 

Hvordan beregnes års-inntekt:

Husholdninger med samlet årsinntekt under 583.650,- kan søke om redusert foreldrebetaling. Dette gjelder barnehage. For å få redusert foreldrebetaling for SFO må husholdningen ha en samlet årsinntekt under 479.200,-

Husholdninger med årsinntekt under 583.650,- kan i tillegg søke om 20 gratis-timer i uken for barn født i 2016, 2017 og 2018 og barn med utsatt skolestart.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet
Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50 % av det den betaler for det første barnet.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden:

 • Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert skole- og barnehageår
 • Siste års selvangivelse må legges ved søknaden, samt lønnsslipper for de 2 siste månedene.

Eksempler på dokumentasjon som kan brukes i tillegg eller i stedet for skattemeldingen er:

Arbeidstaker:

 • Kopi av siste måneds lønnslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn og stillingsstørrelse fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon
 • Selvstendig næringsdrivende: Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt(både person inntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen)

Arbeidsledige:

 • Kopi av siste utbetaling fra NAV
 • Hjemmeværende: skriv hjemmeværende på søknaden

Studenter:

 • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen om skoleplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

 
Sosialhjelpsmottakere/flyktninger:

 • Kopi av siste utbetaling introduksjonssøknad/kvalifiseringsstønad
 • Kopi av vedtak fra NAV om økonomisk sosialhjelp eller annet vedtak hvor inntektsgrunnlaget framkommer.
   

Nyttige lenker:

Reduksjon i betaling for SFO
Reduksjon i foreldrebetaling (Utdanningsdirektoratet)
Gratis kjernetid (regjeringen.no)