Felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen/Lødingen

"Felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen/Lødingen" er et interkommunalt prosjekt for kommunene; Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Hadsel. Prosjektet ble startet opp i 2016 og koordineres av RKK (regionalt kompetansekontor) som er en del av Vesterålen regionråd.

Prosjektet følger nasjonalt veikart for tjenesteinnovasjon:

 • velferdsteknologi med fokus på elektronisk medisinstøtte
 • alarmsporingsverktøy/digitalt tilsyn
 • elektroniske dørlåser

Prosjektgruppen består av representanter fra pleie-, omsorgstjenesten og IKT. Styringsgruppe for prosjektet er helse- og omsorgslederforumet (HOF).


Mål for prosjektet er:

 • Å tilrettelegge for innføring av velferdsteknologi i vesterålskommunene.
 • Å utvikle felles systemer på egnede områder.
 • Å styrke kompetansen i kommunene i velferdsteknologi.
 • Forankring i kommunene.
 • Å følge opp kommunene når ny teknologi tas i bruk.
 • Kommunenes deltakere i prosjektgruppa etableres som et egnet fagnettverk med ansvar for videreutvikling av velferdsteknologiske løsninger for vesterålskommunene etter endt prosjektperiode.

Prosjektgruppa har satt i gang en rekke tiltak;

 • Kompetanseheving i arbeidsgruppa
 • Kartlegging av status i kommunene
 • Deltatt i konferanser, forum for velferdsteknologi og kommunebesøk
 • Møter med aktuelle responssentre og leverandører
 • Arbeidet med felles dokumentasjon, mal for tjenesteforløp og rutiner.

Parallelt har kommunene igangsatt en del aktiviteter hver for seg;

 • Pilot med GPS-sporing
 • Igangsatt overgang til elektroniske dørlåser
 • Tatt i bruk nettbrett i hjemmetjeneste, miljøarbeidertjeneste og sykehjem
 • Orienteringsmøter med brukerorganisasjoner
 • Pilot på døralarmsystem
 • Overgang til digitale trygghetsalarmer og utfasing av analoge
 • Mestringsagenter er etablert i omsorgstjenestene
 • Pilot på elektronisk medisindosering
 • Utprøving av bevegelsesalarm i ett sykehjem
 • Utprøving og oppstart av elektronisk medisineringsstøtte. Felles tjenesteforløp, rutiner og prosedyrer er utarbeidet.
 • Igangsetting av digitalt tilsyn. Felles tjenesteforløp, rutiner og prosedyrer er utarbeidet.
 • Opplæring for samtlige Vesterålskommuner i Velferdsteknologiens ABC. 
 • Felles fagdag om mestrings- og velferdsteknologi avviklet i Vesterålen
 • Deltakelse i Nasjonalt program for Velferdsteknologi.

Videre planer

 • Utskiftning sykesignalanlegg i flere kommuner
 • Videre deltakelse i «Nasjonalt program for Velferdsteknologi» med fokus på: Helhetlig tjenesteforløp, Gevinstrealisering, Rosanalyse og GDPR.
 • At alle kommunene som deltar i prosjektet kan tilby sine innbyggere de fellesløsningene som er under utprøving

Hvem kan jeg kontakte for mer informasjon?