Tjenestekontor

Tjenestekontoret er samordnet med koordinerende enhet og vil oppnevne koordinator som vil ha ansvar for å koordinere arbeidet med individuell plan, habilitering og rehabilitering.

Tjenestekontoret svarer på spørsmål, gir veiledning og tar i mot søknader om pleie- og omsorgstjenester. I de fleste tilfeller starter utredningen med et besøk hjemme hos søker.

Et tverrfaglig team behandler søknaden og fatter vedtak. Deretter går bestillingen til de som er ansvarlige for å utføre tjenesten. Dette kan være hjemmetjenesten, sykehjemmene eller miljøtjenesten.

Målgruppe for kommunens tjenester er de som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne pga psykisk, og/eller somatisk sykdom.

Tjenestekontoret skal:

  • gi innbyggerne ett sted å henvende seg for pleie- og omsorgstjenester
  • sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester, uavhengig av hvor i kommunen du bor
  • sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov
  • sikre at brukerne får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester

Les mer om tjenestene som tilbys under menypunktet Helse og omsorg.

 
 
 
 
 
 

Kartpunkt