Brukerutvalg

Brukerutvalget er et rådgivende organ som skal bidra til å styrke brukermedvirkningen og øke kvaliteten på tjenestene. Brukerutvalget skal gi råd og behandle saker som gjelder tjenestens innhold og kvalitet og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner. Brukerutvalget har ingen beslutningsmyndighet.

Øksnes kommune vedtok i kommunestyre 01.09.2020 at kommune skulle etablere brukerutvalg i kommunen.

Brukerutvalgets medlemmer, med vararepresentanter, velges for 2 år av gangen.

Pårørende, verge, brukere, ansatte, andre og ledere ved sykehjemmene kan melde inn saker til brukerutvalget.

Brukerutvalget for sykehjemmene

Brukerutvalget for sykehjemmene
Navn Forening
Else Jensen Pensjonistforeningen
Torbjørn Jensen Myreheimen pårørende- og venneforening
Grethe Holm Alsvågheimen pårørendeforening
Staale Meløy Eldrerådet
Merethe Osnes Enhetsleder for institusjoner

 

Enhetsleder er sekretær, kaller inn og leder møtene i brukerutvalget.
Du kan melde saker på e-post til merethe.osnes@oksnes.kommune.no

 

Referat
 

Referat brukerutvalg institusjon 14.04.2021 (PDF, 87 kB)
Referat brukerutvalg institusjon 15.06.2021 (PDF, 88 kB)
Referat brukerutvalg institusjon 13.09.2021 (PDF, 88 kB)

KontaktInfo

Merethe Osnes
Enhetsleder
E-post
Mobil 918 23 800