Psykososialt kriseteam

Øksnes kommune har et tverrfaglig psykososialt kriseteam, som aktiveres ved kriser, ulykker og katastrofer.

Det psykososiale kriseteamet er sammensatt av helsepersonell, administrasjon, prest og politi. Kriseteamet har ansvaret for ivaretakelse og psykososial oppfølging av personer som er rammet av en krise og i den første akutte fasen. Har man behov for kontakt ut over den akutte fasen, vil man få tilbud om hjelp fra sin fastlege, helsesøster eller psykisk helsearbeider, evt henvisning til spesialisthelsetjenesten (sykehus).

 

De fleste mennesker vil mestre krisesituasjoner som oppstår uten behov for hjelp av lege, psykolog eller andre fagfolk. Ved enkelte kriser, ulykker og katastrofer kan det imidlertid være behov for å iverksette psykososiale tiltak som en del av kommunens øvrige helsemessige og sosiale beredskapsarbeid.

 

Eksempler på hendelser som kan aktivere psykososialt kriseteam:

  • Uventet død og selvmord, især de som rammer eller involverer barn og unge (vurderes fra sak til sak)
  • Ulykker (dødsulykker, store transportulykker, forlis, etc.)
  • Storbrann
  • Naturkatastrofer som flom, ras eller annet
  • Massedrap
  • Store nasjonale katastrofer

Hovedregelen er at krisesituasjoner skal håndteres i det ordinære tjenesteapparatet.

Det psykososiale kriseteamet kan aktiveres etter beslutning fra Øksnes kommunes kriseledelse, leder av det psykososiale kriseteam eller av politi, AMK og kommuneoverlege.

 

Medlemmer av kriseteamet

Navn Telefonnummer

Lena Frantzen

Leder psykososialt kriseteam

470 38 490

Ernst Hugo Karlsen 

Ettervern rus

482 51 883

Ellen B. Pedersen 

Kommuneoverlege

913 05 690

Anita Hagerup

Kreftsykepleier

482 36 628

Marie Bunes

Psykisk helse

952 91 682

Anne-Lise Stavfjord

Psykisk helse

913 86 825

Kjerstin Britten 

Psykisk helse

957 99 720

Trine Jovik Larsen

Helsesykepleier

415 52 395

Remi Vangen

Kommunalsjef

413 48 413

Johnny Holen

Politi

907 59 153

Jeanette Knudsen

Konst. Helsesykepleier

916 93 283

Ann Jorid Stavnes

Diakonarbeider

995 03 881

Glenn Holen 

Psyk.sykepleier

990 32 728

Kartpunkt