Psykososialt kriseteam

Øksnes kommune har et tverrfaglig psykososialt kriseteam, som aktiveres ved kriser, ulykker og katastrofer.

Det psykososiale kriseteamet er sammensatt av helsepersonell, administrasjon, prest og politi. Kriseteamet har ansvaret for ivaretakelse og psykososial oppfølging av personer som er rammet av en krise og i den første akutte fasen. Har man behov for kontakt ut over den akutte fasen, vil man få tilbud om hjelp fra sin fastlege, helsesøster eller psykisk helsearbeider, evt henvisning til spesialisthelsetjenesten (sykehus).

 

De fleste mennesker vil mestre krisesituasjoner som oppstår uten behov for hjelp av lege, psykolog eller andre fagfolk. Ved enkelte kriser, ulykker og katastrofer kan det imidlertid være behov for å iverksette psykososiale tiltak som en del av kommunens øvrige helsemessige og sosiale beredskapsarbeid.

 

Eksempler på hendelser som kan aktivere psykososialt kriseteam:

  • Uventet død og selvmord, især de som rammer eller involverer barn og unge (vurderes fra sak til sak)
  • Ulykker (dødsulykker, store transportulykker, forlis, etc.)
  • Storbrann
  • Naturkatastrofer som flom, ras eller annet
  • Massedrap
  • Store nasjonale katastrofer

Hovedregelen er at krisesituasjoner skal håndteres i det ordinære tjenesteapparatet.

Det psykososiale kriseteamet kan aktiveres etter beslutning fra Øksnes kommunes kriseledelse, leder av det psykososiale kriseteam eller av politi, AMK og kommuneoverlege.

 

Medlemmer av kriseteamet

Navn Telefonnummer
Hilde Gunn Vaseli
Leder psykososialt kriseteam
991 09 750
Elin Wilsgård
Kommunalsjef helse og sosial
900 48 117
Ellen B. Pedersen
Kommunelege
913 05 690
Anita Hagerup
Kreftsykepleier
482 36 628
Marte Stranda
Psykisk helse
905 08 677

Anne-Lise Stavfjord
Psykisk helse

913 86 825

Kjerstin Britten 
Psykisk helse

957 99 720
Trine Jovik Larsen
Helsesykepleier

905 81 332

Remi Vangen
Skole/barnehage
413 48 413
Johnny Holen
Lensmann
907 59 153

Evy Brun
Prest

959 95 571

Kartpunkt