Psykososialt kriseteam

Øksnes kommune har et tverrfaglig psykososialt kriseteam, som aktiveres ved kriser, ulykker og katastrofer.

Det psykososiale kriseteamet er sammensatt av helsepersonell, administrasjon, prest og politi. Kriseteamet har ansvaret for ivaretakelse og psykososial oppfølging av personer som er rammet av en krise og i den første akutte fasen. Har man behov for kontakt ut over den akutte fasen, vil man få tilbud om hjelp fra sin fastlege, helsesøster eller psykisk helsearbeider, evt henvisning til spesialisthelsetjenesten (sykehus).

 

De fleste mennesker vil mestre krisesituasjoner som oppstår uten behov for hjelp av lege, psykolog eller andre fagfolk. Ved enkelte kriser, ulykker og katastrofer kan det imidlertid være behov for å iverksette psykososiale tiltak som en del av kommunens øvrige helsemessige og sosiale beredskapsarbeid.

 

Eksempler på hendelser som kan aktivere psykososialt kriseteam:

  • Uventet død og selvmord, især de som rammer eller involverer barn og unge (vurderes fra sak til sak)
  • Ulykker (dødsulykker, store transportulykker, forlis, etc.)
  • Storbrann
  • Naturkatastrofer som flom, ras eller annet
  • Massedrap
  • Store nasjonale katastrofer

Hovedregelen er at krisesituasjoner skal håndteres i det ordinære tjenesteapparatet.

Det psykososiale kriseteamet kan aktiveres etter beslutning fra Øksnes kommunes kriseledelse, leder av det psykososiale kriseteam eller av politi, AMK og kommuneoverlege.

 

 

KontaktInfo

Lena Frantzen
Enhetsleder
E-post
Mobil 470 38 490

Kartpunkt