Individuell plan og kordinator


Beskrivelse av tjenesten:

Individuell plan er ment å skulle gi et bedre tilbud til personer som har behov for langvarige
og koordinerte tjenester. Hensikten med individuell plan er at tjenestemottaker og de ulike
fagenheter samarbeider mot de samme målene. På denne måten skal bruker /pasient oppleve
helhetlige og koordinerte tjenester tilpasset den enkeltes behov. Hvis bruker/pasient ikke
ønsker individuell plan har han/hun allikevel rett til å få oppnevnt en koordinator.
Koordinerende enhet har ansvar for å oppnevne koordinator. Tjenesten er lovpålagt.

 

Kriterier for tildeling av individuell plan og koordinator:

• personen skal ha behov for langvarige og koordinerte tjenester
• personen må motta tjenester fra mer enn en tjenesteenhet


Målsetting med individuell plan og koordinator:

Tjenestemottaker skal få oppnevnt en egen koordinator som har hovedansvar for oppfølging.
Tjenestemottaker skal få kartlagt mål, ressurser og behov. Målet med individuell plan er å
styrke samhandling på tvers av enheter, sektorer og forvaltningsnivå samt at tjenestemottaker
får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Herunder å sikre at det til
enhver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret (koordinator) for oppfølgingen av
tjenestemottakeren.

Søknader Tjenestekontoret

Fant du det du lette etter?