Dagsenterplass

Beskrivelse av tjenesten:

Dagsentertilbud skal bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre.
Dagsenteret skal gjennom faglig profesjonalitet og meningsfylte arbeids-og
aktivitetstilbud bidra til at mennesker med funksjonshemminger får økt sin livskvalitet.
Tilbudet skal være tilrettelagt ut ifra den enkeltes funksjonsevne. Dagsentertilbud som
sådan et ikke en lovpålagt tjeneste, men vil i enkelttilfeller kunne erstatte andre
lovpålagte tjenester.

Målgruppe:

Dagsentret skal gi arbeid- og/eller aktivitetstilbud til personer i yrkesaktiv alder med
funksjonshemninger som ikke inkluderes i arbeidsmarkedsetatens tilbud og som kan dra
nytte av dagtilbudet.

Kriterier:

• Personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonsnedsettelse
• Personer som har behov for praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål
• Personer som har behov for tilsyn på grunn av funksjonshemming
• Personer som har behov for spesielt tilrettelagt sysselsetting og/eller aktivitetstilbud på dagtid

Dersom søkeren kan nyttiggjøre seg annet tilbud/tiltak gjennom
arbeidsmarkedsetaten vil slike tilbud vurderes først.
Søkerens hjemmesituasjon og øvrige tilbud skal vektlegges. Søkere som bor hos
foreldre/pårørende som har en særlig tyngende omsorgsbyrde i forhold til søkeren vil kunne
prioriteres.
De som allerede har fått tildelt plass trenger ikke søke på nytt, men størrelsen på
tildeling kan justeres.
Vedtak fattes for ett år av gangen. Ved vedtak om reduksjon i plass, kan
eventuelle lovpålagte tjenester tilbys i hjemmet.
Søkere som får avslag på sin søknad begrunnet i manglende ressurser stilles på
prioritert venteliste.

Søknader Tjenestekontoret

Fant du det du lette etter?