Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og
personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort
behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med
bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.
Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar
seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Innen de timerammer som
kommunens vedtak angir, kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider
assistanse skal gis. Arbeidslederrollen gir brukeren innflytelse over egen livssituasjon.

Selv om det normale vil være at brukeren selv ivaretar arbeidslederrollen, er det ikke et krav at
brukeren skal ivareta brukerstyringen uten bistand. Også personer som er avhengig av bistand
for å ivareta arbeidslederrollen kan få brukerstyrt personlig assistanse, forutsatt at ordningen
vurderes å være tilstrekkelig brukerstyrt. Det er i utgangspunktet en forutsetning at brukeren
både ønsker å påta seg det ansvaret arbeidslederrollen innebærer og at vedkommende har
forutsetning for å ivareta denne rollen på en forsvarlig måte.

Dersom tjenestemottaker selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung alder eller kognitive funksjonsnedsettelser, kan arbeidslederrollen ivaretas av noen som kjenner tjenestemottaker
godt. Arbeidslederen ivaretar i slike tilfeller brukerstyringen/arbeidsledelsen sammen med og
på vegne av tjenestemottaker.
Det vil bli vurdert om eventuelt behov for helsehjelp legges inn i vedtaket om brukerstyrt personlig assistanse, eller om hjelpebehovet er av en slik art at det må utføres av personell med fagkompetanse.
 

Søknader Tjenestekontoret


 

Fant du det du lette etter?