Dagsenter

Dagsenter er et tilbud til deg som bor hjemme, hvor du får delta på aktiviteter og i et sosialt fellesskap utenfor hjemmet.

Dagsentertilbud skal bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Dagsenteret skal gjennom faglig profesjonalitet og meningsfylte arbeids- og aktivitetstilbud bidra til at mennesker med funksjonshemminger får økt sin livskvalitet, og skal være tilrettelagt ut ifra den enkeltes funksjonsevne.

Hvem kan søke?

Du kan søke om dagsenterplass når du bor eller oppholder deg i Øksnes kommune og

  • har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonsnedsettelse
  • har behov for praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål
  • har behov for tilsyn på grunn av funksjonshemming
  • har behov for spesielt tilrettelagt sysselsetting og/eller aktivitetstilbud på dagtid

Dersom søkeren kan nyttiggjøre seg annet tilbud/tiltak gjennom arbeidsmarkedsetaten vil slike tilbud vurderes først. Søkerens hjemmesituasjon og øvrige tilbud skal vektlegges. Søkere som bor hos foreldre/pårørende som har en særlig tyngende omsorgsbyrde i forhold til søkeren vil kunne prioriteres.

Slik søker du

Du søker psykisk helsehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse - og omsorgstjenester (PDF, 180 kB)

Papirskjemaet sendes ferdig utfylt og signert til:

Øksnes kommune 
Tjenestekontoret 
Storgata 27
8430 Myre 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

De som allerede har fått tildelt plass trenger ikke søke på nytt, men størrelsen på tildeling kan justeres. Vedtak fattes for ett år av gangen. Ved vedtak om reduksjon i plass, kan eventuelle lovpålagte tjenester tilbys i hjemmet. Søkere som får avslag på sin søknad begrunnet i manglende ressurser stilles på prioritert venteliste.

Tildeling og koordinering 

E-post: tjenestekontoret@oksnes.kommune.no
Telefontid: Mandag til fredag 10:00-14:00

Kontakt oss