Kommunale boliger

Øksnes kommune har kommunalt eide leiligheter/omsorgsboliger til ulike brukergrupper. I tillegg har kommunen innstillingsrett på leiligheter hvor Øksnes Boligstiftelse eier boligene. Alle leilighetene prioriteres ut fra søkers helsetilstand. Med unntak av noen få leiligheter/omsorgsboligenheter har ingen av boligene tilknyttet heldøgnsbemanning. Øksnes Boligstiftelse har også andre leiligheter som benyttes til samme målgruppe, men hvor
det er knyttet andre kriterier til tildelingen. Det anbefales å søke begge plasser om bolig.