Flyktningetjenesten i Øksnes kommune

Flyktningetjenesten i Øksnes er organisert sammen med voksenopplæringa, og vi er samlokalisert med kulturskolen på Sommarøy skole. Vi er organisert under kommunalsjefen for barnehage, skole, kultur, voksenopplæring og flyktningetjeneste.

Bosetting

Flyktningetjenesten bosetter etter anmodning fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) og på bakgrunn av gjeldende kommunestyrevedtak. I 2018 skal vi utfra anmodning og vedtak bosette 10 flyktninger.

Kvalifisering

Flyktningetjenestens hovedansvar er å legge til rette for integrering av mennesker som bosettes i Øksnes kommune som flyktninger, gjennom grunnleggende kvalifisering til arbeid eller utdanning.

Vi har ansvar for deltakernes introduksjonsprogram, og at dette er i tråd med gjeldende lovverk, samt at hver enkelt deltaker får sin individuelle plan med mål for arbeid eller utdanning som det skal jobbes målrettet etter i programtiden.

En viktig del av introduksjonsprogrammet i Øksnes er arbeidspraksis. Vi har derfor et tett samarbeid med det lokale næringsliv som har tatt varmt imot våre deltakere. Gjennom arbeidspraksis får deltakerne brukt sin eksisterende kompetanse og erfaring. De får samtidig viktig arbeidserfaring fra det norske arbeidsliv.

Det viktigste elementet i introduksjonsprogrammet er norskopplæringen, og voksenopplæringa er derfor vår nærmeste samarbeidspartner. Deltakerne har norskundervisning fire dager i uka, og praksis en dag i uka. Voksenopplæringa og programveileder jobber tett sammen med hver deltaker slik at deres opplæring blir individuelt tilrettelagt, og tilpasset deres kvalifiseringsmål i den individuelle planen.

 

Kontaktinformasjon flyktningetjenesten:

Hogne Pettersen

Telefon: 905 77 957

Besøksadresse: Nedre skolevei 11

                           8430 Myre