Kontrollutvalget

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan.  Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.

Kontrollutvalget skal:

  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte 
  • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget tar imot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre. Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på. Kontrollutvalget er ikke en klageinstans og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak.  Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Kontrollutvalget 2019-2023

Kontrollutvalget 2019-2023
Medlem Kontaktinformasjon
Alf Roger Jakobsen, leder (AP) E-post: alf.roger.jakobsen@vkbb.no
Veslemøy Brinchmann, nestleder (AP) E-post: veslemoy@havnafrisksenter.no
Knut Reidar Haaheim (AP) E-post: krh@biomar.no
Gerd Antonsen (SV) E-post: gerd.antonsen@vkbb.no
Inge L. Nilsen E-post:
Varamedlemmer
Kurt Karlsen (AP) E-post: kukarls@hotmail.no
Eirin Hansen (AP) E-post:  eirin.hansen@vkbb.no
Veronica Gabrielsen (AP) E-post: veronicagabrielsen@gmail.com
Martin Andreassen
Vårinn Lassesen (H) E-post: varinn@myremaritim.no