Høringer og planvedtak

I listen under ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

 

Les mer om arealplaner på høring

15.03.2023 vedtok Hovedutvalg for teknisk sektor offentlig ettersyn av reguleringsendring kultur- og skolekvartalet, i utvalgssak 0226/23. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven §§ 12-1, 12-11 og 12-14.

15.02.2023 vedtok Hovedutvalg for teknisk sektor offentlig ettersyn av reguleringsendring for del av Alsvåg sentrum, i utvalgssak 016/23. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven §§ 12-1, 12-11 og 12-14.

Øksnes kommunestyre fastsatte den 31.01.2023 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11, Forskrift om hundehold, Øksnes kommune, Nordland.

Myre Saltfish Group AS har søkt Statsforvalteren om unntak fra krav i forurensningsforskriftens § 26-3 om renseanlegg for prosessavløpsvann og § 26-4 om utslippspunktets plassering. Søknaden gjelder produksjonsanlegg i Terminalveien 2 på Myre i Øksnes kommune.

Med bakgrunn i innsigelse fra Fiskeridirektoratet og Nordland fylkeskommune er det gjennomført en revisjon av planforslag for interkommunal Kystsoneplan Vesterålen.