Sluttbehandling kystsoneplan for Øksnes kommune

Kommunestyret har i møte 20.06.2023 fattet følgende vedtak i sak 042/23:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Øksnes kommunestyre kystsoneplan.

Planen består av;

  • Planbeskrivelse – felles for alle kommuner
  • Planbestemmelser for den enkelte kommuner
  • Plankart med digital kartfil i SOSI-format for den enkelte kommune
  • Merknadsbehandling – høringsuttalelser etter offentlig ettersyn mars 2022 og etter begrenset offentlig ettersyn desember 2022. Felles for alle kommuner.

Hele saksmappen kan leses her
I tillegg til historisk arkivsak

Øvrige vedlegg og sakshistorikk er også tilgjengelig for innsyn via prosjektsiden til Vesterålen Regionråd https://vestreg.no/kystsoneplan