Offentlig ettersyn av reguleringsendring kultur- og skolekvartalet.

15.03.2023 vedtok Hovedutvalg for teknisk sektor offentlig ettersyn av reguleringsendring kultur- og skolekvartalet, i utvalgssak 0226/23. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven §§ 12-1, 12-11 og 12-14.

Saken gjelder reguleringsendring kultur- og skolekvartalet, etter ordinær prosess. Formålet er å legge til rette for etablering av nytt kultur- og skolekvartal med tilhørende anlegg, kjørbar tilkomst fram til bygget og med friområde rundt.
Planområdet er ca. 37000m2 og ligger sentralt på Myre rett ovenfor rådhuset

Plandokumenter følger vedlagt. Hele saksmappen kan leses her. Innkomne merknader og videre saksgang kan leses. her.

Eventuelle merknader kan innen 9.juni 2023 sendes på e-post til: post@oksnes.kommune.no eller til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre.

Merk med referansenummer 22/579.